Wyszukiwarka

Zasady sprzedaży walorów filatelistycznych z oferty Poczty Polskiej S.A. w celach filatelistycznych
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie filatelistyki mającym swoją siedzibę na terenie Polski oraz poza jej granicami a także polskim związkom i stowarzyszeniom filatelistycznym


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

PP S.A. przyjmuje zamówienia na sprzedaż walorów filatelistycznych w celach filatelistycznych od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie filatelistyki, mającym swoją siedzibę na terenie Polski oraz poza jej granicami a także polskich związków i stowarzyszeń filatelistycznych.


§ 2

Użyte w zasadach określenia oznaczają:

1) cel filatelistyczny – kolekcjonowanie walorów filatelistycznych,

2) działalność gospodarcza w zakresie filatelistyki – działalność gospodarcza mająca za przedmiot sprzedaż walorów filatelistycznych w celach filatelistycznych,

3) FDC –pierwszy dzień obiegu,

4) PP S.A. – Poczta Polska Spółka Akcyjna,

5) Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., dostępny na stronie: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.,

6) walory filatelistyczne – znaki opłaty pocztowej będące w obiegu pocztowym (znaczki niestemplowane, kartki i koperty pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, koperty FDC do 28. dnia od daty widniejącej na datowniku okolicznościowym FDC) oraz walory filatelistyczne nie będące znakami opłaty pocztowej (znaczki stemplowane, znaczki niestemplowane i stemplowane wycofane z obiegu pocztowego, koperty FDC od 29. dnia od daty widniejącej na datowniku okolicznościowym FDC, odbitki datowników okolicznościowych), będące na stanie magazynowym Centralnego Magazynu Znaczków w Lublinie,

7) związek filatelistyczny, stowarzyszenie filatelistyczne – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym związek lub stowarzyszenie zrzeszające kolekcjonerów walorów filatelistycznych.


§ 3

1. Sprzedaż walorów filatelistycznych podmiotom, o których mowa w § 1 i w celach tam określonych, odbywać się będzie zgodnie z ofertą sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. i na warunkach określonych poniżej.

2. Ceny sprzedaży walorów filatelistycznych określa oferta handlowa dostępna na stronie sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.

3. W przypadku jednorazowego zamówienia wynoszącego od 1.000,00 zł ( jeden tysiąc zł) do 9.999.99 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr.) stosuje się opusty, w następującej wysokości:

a) 5% - liczony jako procent od wartości sprzedaży brutto walorów będących w obiegu pocztowym,

b) 10% - liczony jako procent od wartości sprzedaży brutto walorów nie będących znakami opłaty pocztowej.

4. W przypadku jednorazowego zamówienia wynoszącego minimum 10.000 zł (dziesięć tysięcy zł) stosuje się opusty, w następującej wysokości:

a) 10% - liczony jako procent od wartości sprzedaży brutto walorów będących w obiegu pocztowym,

b) 20% - liczony jako procent od wartości sprzedaży brutto walorów nie będących znakami opłaty pocztowej.

5. Prawo do opustów określonych w niniejszym paragrafie przysługuje wyłącznie po wykazaniu, że podmiot spełnia kryteria, o których mowa w § 1 w tym po przedłożeniu w trakcie rejestracji do sklepu internetowego dokumentacji potwierdzającej status podmiotu, z której wynika prowadzenie działalności w zakresie filatelistyki.

6. W celu uzyskania opustu podmiot prowadzący działalność w zakresie filatelistyki zobowiązany jest do przesłania wraz z dokumentacją potwierdzającą status podmiotu informacji o spełnieniu wymogów do tego uprawniających.

7. Opusty wynikające z niniejszych Zasad nie dotyczą sprzedaży walorów filatelistycznych w abonamencie, których sprzedaż uregulowana jest w odrębnym akcie prawnym.


II. POZOSTAŁE REGULACJE

§ 4

Pozostałe zasady, dotyczące w szczególności:

1) rejestracji użytkownika w sklepie internetowym i przedłożenia odpowiednich dokumentów,

2) składania zamówień,

3) sposobu realizacji zamówień i zapłaty,

4) odpowiedzialności PP S.A.,

5) postępowania reklamacyjnego,

6) ochrony danych osobowych.

regulują postanowienia Regulaminu.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

W sprawach nie uregulowanych Zasadami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego