Wyszukiwarka

Zasady usługi wykonania znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK – znaczek okazjonalny” dla zamówień złożonych  za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Poczta Polska S.A. oferuje klientom odpłatne świadczenie usługi wykonania znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK - znaczek okazjonalny” (dalej: usługa „MójZNACZEK” lub „MójZNACZEK”), polegającej na nadrukowaniu na wzorcu znaku opłaty pocztowej, przekazanego przez klienta projektu graficznego.
2.    Nadrukowany wzorzec znaku opłaty pocztowej stanowi znak opłaty pocztowej służący do potwierdzenia opłacenia usług listowych świadczonych przez Pocztę Polska S.A., których opłacenie możliwe jest za pomocą znaku opłaty pocztowej.
3.    Niniejsze Zasady usługi wykonania znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK – znaczek okazjonalny” dla zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., zwane dalej ,,Zasadami”, określają zasady świadczenia usługi „MójZNACZEK”, a także zasady odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie tej usługi dla zamówień złożonych w Sklepie internetowym Poczty Polskiej S.A.
4.     Zamówienia na usługę „MójZNACZEK” można składać :
1)    w placówkach pocztowych;
2)    za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., działającego pod adresem internetowym: www.sklep.poczta-polska.pl;
3)    za pośrednictwem służb sprzedaży.

§ 2. 
Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają:
1)    arkusz sprzedażny – forma znaków opłaty pocztowej w postaci arkusza zawierającego 9 wzorców znaku opłaty pocztowej przeznaczonych do nadrukowania na nich projektu graficznego przekazanego przez klienta;
2)    cennik usługi – Cennik usługi „MójZNACZEK” - zbiór informacji o opłatach
za świadczenie usługi „MójZNACZEK”;
3)    klient – osoba zlecająca realizację usługi „MójZNACZEK”, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.;
4)    opłata „z góry” – uiszczanie opłaty za usługę „MójZNACZEK” przed rozpoczęciem jej realizacji;
5)    projekt graficzny – przekazany przez klienta projekt nadruku zawierający rysunki, zdjęcia, napisy bądź też inne treści (np. logotyp, znak towarowy). Projektem graficznym nie jest samo tło i grafika w postaci kropek, krzyżyków, mikrotekstu w jasnym kolorze imitującym tło wzorca znaku opłaty pocztowej;
6)    wzorzec znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK” – niezadrukowane perforowane pole, stanowiące część arkusza sprzedażnego, zawierające informację o wysokości opłaty za usługę pocztową wyrażoną w formie cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego bądź poprzez odniesienie do masy i kategorii przesyłki listowej oraz informację identyfikującą operatora pocztowego (napis „Poczta Polska S.A.”),
na którym zostanie nadrukowany projekt graficzny przekazany przez klienta;
7)    znak opłaty pocztowej „MójZNACZEK” – znak opłaty pocztowej, niebędący znaczkiem pocztowym, służący do potwierdzenia opłacenia usługi listowej świadczonej przez Pocztę Polską S.A., powstały poprzez nadruk na wzorcu znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK” przekazanego przez klienta projektu graficznego spełniającego warunki techniczne i prawne określone w niniejszych Zasadach oraz zgodnego
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami współżycia społecznego.


Rozdział II
Składanie zamówień

§ 3.
1. Najmniejszą jednostką podlegającą zamówieniu jest 1 arkusz zawierający 9 sztuk znaków opłaty pocztowej „MójZNACZEK”.
2. Niezadrukowane arkusze wzorców znaków opłaty pocztowej „MójZNACZEK”
lub pojedyncze, niezadrukowane wzorce ww. znaków opłaty pocztowej nie są dostępne
w sprzedaży i nie mogą być wykorzystane do uiszczania opłaty za usługę pocztową w obrocie krajowym i zagranicznym.
3.    Zlecając wykonanie usługi, klient może zamówić jeden lub więcej arkuszy znaków opłaty pocztowej „MójZNACZEK”.
4.    Klient może zlecić nadruk od 1 do 9 różnych projektów graficznych na wzorcach znaków opłaty pocztowej w jednym arkuszu sprzedażnym, z zachowaniem zasady, iż wszystkie arkusze, zlecane do nadruku w ramach jednego zamówienia, nadrukowywane są w ten sam sposób.
5.    Zamówienia na usługę, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości,
będą korygowane w uzgodnieniu z klientem. Ostatecznej weryfikacji projektu dokonują pracownicy Poczty Polskiej S.A.
6.    Po złożeniu zamówienia Sklep internetowy przekazuje klientowi automatycznie wygenerowany e-mail z podsumowaniem zamówienia z wyszczególnieniem liczby zamówionych arkuszy, sposobu wpłaty oraz należnej kwoty do zapłaty.


Rozdział III
Wymogi techniczne i prawne

§ 4.
1. Projekt graficzny przesłany przez klienta powinien być sporządzony w formie pliku jpg, png, o rozdzielczości minimalnej 200 DPI. Na arkuszu może znajdować się
od 1 do 9 różnych grafik. Wielkość arkusza to 215 mm x 155 mm. Wielkość nadruku znaczka na arkuszu to: 42,5 mm x 36 mm. Pole pełnego znaczka to 54 mm x 41 mm. Istnieje możliwość dodania grafik lub napisów na margines górny i dolny.  Wymiar górnego i dolnego marginesu wynosi 115 mm x 20 mm.
2.    Klient akceptuje ewentualne przesunięcia wydruku na arkuszu.
3. W przypadku, gdy projekt graficzny nie odpowiada wymogom formalno-prawnym, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
4. W przypadku, gdy projekt nadruku zawiera tekst w języku innym niż język polski klient zobowiązany jest, wraz z projektem, przekazać tłumaczenie tekstu oraz wskazać język oryginalnego tekstu.
5. W przypadku zwrócenia klientowi projektu graficznego przeznaczonego do nadruku na wzorcu znaku opłaty pocztowej z powodu niezgodności projektu z niniejszymi Zasadami, klient zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania do skorygowania prawidłowości. W przypadku niewykonania przez klienta tego obowiązku Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi.

§ 5.
1. Treść przekazanego przez klienta projektu graficznego nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Klient każdorazowo na składanym zamówieniu potwierdza, że zgłoszone materiały nie naruszają praw autorskich, osobistych, majątkowych, praw pokrewnych oraz dóbr osobistych i prawa
do wizerunku osób trzecich, a także wszelkich przejawów działalności twórczej chronionej prawem. Klient oświadcza jednocześnie, iż ponosi odpowiedzialność z tytułu złożonego oświadczenia i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób, których prawa zostały naruszone zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
2. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi, jeśli treść dostarczonego przez klienta projektu graficznego jest niewłaściwa do zamieszczenia na znaku opłaty pocztowej w szczególności w przypadkach określonych w ust. 3.
3. Treść dostarczonego przez klienta projektu graficznego w szczególności nie może:
1)    być oszczercza, wprowadzająca w błąd, obrażająca, obsceniczna, zawierać przesłania obrażające uczucia religijne, być obraźliwa wobec grup społecznych, etnicznych
i innych;
2)    zawierać reklamy alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych używek;
3)    dotyczyć reklamy usług konkurencyjnych do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. bądź reklamy podmiotów konkurencyjnych dla Poczty Polskiej S.A.;
4)    być niewłaściwa do ukazania się na znaku opłaty pocztowej z jakichkolwiek innych przyczyn, niż podane w pkt 1, 2 i 3, przede wszystkim z powodu naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego,
a w szczególności przepisów z zakresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych;
5)    zawierać prawnie chronionych znaków towarowych.


Rozdział IV
Cena usługi i formy płatności

§ 6.
Opłata za usługę „MójZNACZEK” obejmuje realizację usługi oraz opłatę
za świadczenie usługi pocztowej odpowiadającą opłacie podanej na tym znaku. Warunki realizacji zamówień umieszczone są w Sklepie internetowym w zakładce „Dostawa i płatność”.


Rozdział V
Realizacja zamówienia

§ 7.
1. Poczta Polska S.A. ma obowiązek dostarczyć klientowi zamówione znaki opłaty pocztowej „MójZNACZEK” bez wad.
2.    Przewidywany termin realizacji usługi wynosi:
1)    przy zamówieniu nadruku w liczbie do 10 arkuszy wzorców znaków opłaty pocztowej - do 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania opłaty należnej
za usługę;
2)    przy zamówieniu nadruku w liczbie 11 i więcej arkuszy wzorców znaków opłaty pocztowej - do 15 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania opłaty należnej za usługę
- w przypadkach szczególnych dotyczących zamówienia nastąpi kontakt przez Sklep internetowy.
3. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Poczta Polska S.A. powiadamia o tym fakcie klienta (drogą mailową) i dokonuje zwrotu wpłaty zgodnie
z dyspozycją klienta.
4. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn leżących
po stronie klienta, Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo potrącenia z opłaty wniesionej przez klienta za usługę, kosztów poniesionych z tytułu dokonania zwrotu wpłaty. Podstawą naliczania przedmiotowych kosztów jest suma opłat za zwrot poniesionej opłaty za wpłatę
na rachunek bankowy. W razie niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Pocztę Polską S.A., klient może przyjąć zaproponowany mu inny termin realizacji usługi albo ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wniesionej opłaty. Odstąpienie od umowy wymaga przesłania przez klienta oświadczenia na adres Sklepu internetowego. Koszty zwrotu wniesionej opłaty ponosi Poczta Polska S.A.
5. Wykonane znaki opłaty pocztowej „MójZNACZEK” w postaci arkuszy wysyłane są na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

§ 8.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po uiszczenia przez klienta należnej
za usługę opłaty. Za datę otrzymania zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

§ 9.
1.  Znaki opłaty pocztowej „MójZNACZEK” z chwilą ich odbioru przez klienta stają się jego własnością i mogą być wykorzystane do potwierdzenia opłacenia usług listowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A., których opłacenie możliwe jest za pomocą znaku opłaty pocztowej.
2. Przesyłki listowe opłacone przy użyciu znaków opłaty pocztowej „MójZNACZEK” podlegają stemplowaniu ręcznemu lub maszynowemu.


Rozdział VI
Odpowiedzialność klienta

§ 10.
1. Klient ponosi odpowiedzialność za treść projektu graficznego nadrukowanego na wzorcach znaków opłaty pocztowej, jeżeli narusza ona powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
2. Poczta Polska S.A. ma prawo żądać od klienta naprawienia w pełnej wysokości szkody poniesionej w związku z wydaniem lub rozpowszechnieniem znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK”, którego treść pozostaje w sprzeczności z wymogami określonymi w § 5.
3. Klient odpowiada za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspólnotowych praw ochronnych udzielonych na wspólnotowe znaki towarowe przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione
do elementów graficznych i treści nadruku.
4. W przypadku, gdyby wydanie lub rozpowszechnianie nadruku, zrealizowanego na podstawie usługi „MójZNACZEK” według projektu graficznego klienta, naruszało uprawnienia osób trzecich, bądź stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji na szkodę osób trzecich, klient – niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Poczty Polskiej S.A. – przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki tych naruszeń i zwalnia niniejszym Pocztę Polską S.A. z odpowiedzialności wobec tych osób.
5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Poczcie Polskiej S.A. z tytułu jakichkolwiek naruszeń wynikających z przyczyn leżących po stronie klienta, klient zobowiązuje się wstąpić w miejsce Poczty Polskiej S.A. lub przystąpić do postępowania po stronie Poczty Polskiej S.A., zwolnić Pocztę Polską S.A. ze wszystkich zobowiązań, przejmując te zobowiązania oraz uregulować zobowiązania wobec osób trzecich w całości, pod rygorem odpowiedzialności wobec Poczty Polskiej S.A. w pełnej wysokości zobowiązań.