Wyszukiwarka

Zasady sprzedaży abonamentu filatelistycznego znaczków pocztowych, kartek pocztowych i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kopert pierwszego dnia obiegu (FDC), odbitek datowników okolicznościowych oraz arkusików znaczków pocztowych za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Zasadami”, określa zasady składania zamówień na abonament filatelistyczny znaczków pocztowych, kartek pocztowych i kopert  z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kopert pierwszego dnia obiegu (FDC), odbitek datowników okolicznościowych oraz arkusików znaczków pocztowych oraz sprzedaży walorów filatelistycznych w ramach tego abonamentu, za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., działającego pod adresem internetowym: www.sklep.poczta-polska.pl.  

2. W sprawach zamówień na abonament filatelistyczny należy kontaktować się ze sprzedającym pod adresem e-mail: sklep@poczta-polska.pl


§ 2

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

 1. abonament filatelistyczny (abonament) – komplet walorów filatelistycznych w danej grupie abonamentowej, wskazanej w § 3 ust. 1, realizowany kwartalnie; 
 2. abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która złożyła zamówienie na abonament filatelistyczny; 
 3. arkusik znaczków pocztowych – forma wydawnicza znaczków pocztowych niestemplowanych lub stemplowanych, zawierająca od 5 do 16 znaczków podstawowego wydania, niezależnie od ich wzajemnego położenia; 
 4. datownik okolicznościowy - ozdobny datownik okolicznościowy z krótkim tekstem i elementem graficznym, służący do kasowania znaczków pocztowych oraz przygotowania kopert FDC z datą pierwszego dnia obiegu; 
 5. dni robocze – dni kalendarzowe, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 
 6. emisje obiegowe - znaczki pocztowe wydawane przez sprzedającego w wielomilionowych nakładach powtarzalnych; 
 7. jednostka abonamentowa – walory filatelistyczne wydane przez sprzedającego w ciągu roku kalendarzowego w danej grupie abonamentowej, wskazanej w § 3 ust. 1, z wyłączeniem wydań specjalnych; 
 8. koperta FDC - koperta z grafiką związaną tematycznie z umieszczonym na niej znaczkiem pocztowym nakładu sprzedającego z napisem „Pierwszy Dzień Obiegu FDC”, z naklejonym znaczkiem pocztowym, który skasowany jest datownikiem okolicznościowym pierwszego dnia obiegu (FDC); 
 9. opłata abonamentowa – opłata ryczałtowa pobierana za prowadzenie dokumentacji oraz wydzielenie jednostek abonamentowych;  
 10. plan emisji – określane na dany rok przez ministra właściwego do spraw łączności zestawienie tematyki znaczków pocztowych, według kolejności ich wprowadzania do obiegu oraz liczby prezentacji każdego z tematów, publikowane na stronie internetowej: https://poczta-polska.pl; 
 11. specyfikacja abonamentowa - wykaz znaczków pocztowych, kartek pocztowych  i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kopert pierwszego dnia obiegu (FDC), arkusików znaczków pocztowych, w danej grupie abonamentowej, wskazanej  w § 3 ust. 1, wprowadzonych do obiegu w określonym kwartale danego roku kalendarzowego, publikowany na stronie internetowej: https://poczta-polska.pl; 
 12. walory filatelistyczne - znaczki pocztowe, kartki pocztowe lub koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), odbitki datowników okolicznościowych, arkusiki znaczków pocztowych wydane przez sprzedającego zgodnie z planem emisji danego roku kalendarzowego; 
 13. wydanie specjalne – forma wydawnicza znaczka pocztowego danej emisji z rocznego planu emisji znaczków pocztowych (np. czarnodruk, nowodruk, folder filatelistyczny, próba, wydanie nieperforowane i inne wydania specjalne); Rozdział II
Składanie zamówień na abonament filatelistyczny


§ 3

1. Zamówienia na abonament filatelistyczny przyjmowane są w następujących grupach abonamentowych:  

 1. A – znaczki niestemplowane (czyste);  
 2. E – znaczki stemplowane (kasowane); 
 3. C – kartki pocztowe i koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej (całostki);  
 4. S – koperty pierwszego dnia obiegu (FDC);  
 5. D – odbitki datowników okolicznościowych; 
 6. KA – arkusiki znaczków pocztowych niestemplowanych (czyste); 
 7. KE – arkusiki znaczków pocztowych stemplowanych (kasowane).
2. W danej grupie abonamentowej za jednostkę sprzedaży uważa się pojedynczy znaczek lub jego podstawową formę wydawniczą, kartkę pocztową lub kopertę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kopertę FDC, odbitkę datownika na znaczku pocztowym naklejonym na kartkę, arkusik znaczków pocztowych. 

3. Abonament filatelistyczny nie obejmuje znaczków pocztowych i arkusików znaczków pocztowych emitowanych jako wydania specjalne oraz wycofanych z obiegu. 

4. Abonament filatelistyczny w grupie KA i KE obejmuje: 
pulę 1000 sztuk arkusików znaczków pocztowych wprowadzanych do obiegu pocztowego w danym roku kalendarzowym;  
pełne formy wydawnicze dla danej emisji, określone przez sprzedającego w specyfikacji abonamentowej, bez możliwości zamówienia pojedynczego znaczka pocztowego. 


§ 4

1. Zamówienia na abonament filatelistyczny przyjmowane są od 2 stycznia:

 1. w grupach A, E, C, S, D za pośrednictwem:
          a) Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., 
          b) w placówkach pocztowych;

     2. w grupach KA i KE za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Zasady składania zamówień w sposób wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. b zostały uregulowane w odrębnym wewnętrznym akcie prawnym dostępnym na stronie internetowej https://poczta-polska.pl. 

3. Zamówienia na abonament filatelistyczny w grupach A, E C, S. D przyjmowane są na okres półroczny bądź roczny: 

 1. całoroczne zamówienia na abonament filatelistyczny (obejmujące I, II, III i IV kwartał danego roku kalendarzowego) przyjmowane są do 30 czerwca danego roku; 
 2. od 1 lipca do 31 grudnia danego roku można również składać zamówienia na II półrocze (obejmujące III i IV kwartał). 
4. Zamówienia na abonament filatelistyczny w grupach KA i KE przyjmowane są na okres roczny, do wyczerpania puli wskazanej w § 3 ust. 4 pkt 1. 

5. Abonent ma prawo zrezygnować z odbioru znaczków i kopert FDC emisji obiegowych. Żądanie to powinno być zgłoszone przez abonenta przed realizacją zamówienia. 

6. W zamówieniu na abonament filatelistyczny abonent podaje swoje dane adresowe, adres do wysyłki zamówienia, wskazuje wybraną grupę abonamentową, o której mowa w § 3 ust. 1, oraz liczbę jednostek abonamentowych.

7. Po złożeniu zamówienia abonent otrzymuje automatycznie wygenerowany e-mail z informacją o numerze zamówienia, z wyszczególnieniem zamówionych grup abonamentowych, liczbie jednostek, opłacie abonamentowej z danymi do dokonania płatności. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności.  § 5

1. Za przyjęcie do realizacji zamówienia na abonament filatelistyczny sprzedający pobiera opłatę abonamentową. 

2. Opłata abonamentowa za obsługę abonamentu filatelistycznego jest bezzwrotna, nie zawiera w sobie ceny walorów filatelistycznych, nie stanowi przedpłaty i wynosi 4,92 zł brutto za każdą jednostkę abonamentową, z zastrzeżeniem ust. 3 i przepisów dotyczących odstąpienia od umowy.

3. Abonentowi przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentowej w przypadku: 

 1. złożenia zamówienia na abonament filatelistyczny, obejmującego całe jednostki abonamentowe wydane w ciągu roku kalendarzowego, w liczbie co najmniej  10 jednostek abonamentowych z grupy: 

          a) A – znaczki niestemplowane, lub 
          b) KA – arkusiki znaczków pocztowych niestemplowanych; oraz 

     2. odbioru zamówionych jednostek abonamentowych wskazanych w pkt 1 lit. a lub lit. b. 

4. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 3 każde dodatkowe zamówienie na abonament filatelistyczny, niezależnie od wybranej grupy abonamentowej i liczby jednostek abonamentowych, jest również zwolnione z opłaty.  

5. Abonent zwolniony z opłaty abonamentowej otrzymuje: 

 1. znaczki w arkuszach lub ich fragmentach; 
 2. koperty FDC, kartki pocztowe i koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej jako niekompletowane. 

6. W przypadku rezygnacji z części zamówionych jednostek abonamentowych wskazanych w ust. 3 należna opłata abonamentowa zostanie uwzględniona w zestawieniu abonamentowym za kolejny kwartał.

7. W przypadku rezygnacji z części abonamentu, od którego przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentowej, abonent otrzymuje wydzielone jednostki abonamentowe. 


§ 6

1. Abonent, który spełnił warunki do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych określone w § 5 ust. 3 pkt 1, otrzymuje opust w wysokości 5% wartości zakupionych walorów filatelistycznych z grup abonamentowych A, C, S, D. 

2. Opust uwzględnia również wszystkie dodatkowe zamówienia abonamentowe złożone przez tego abonenta, dotyczące pełnych grup abonamentowych wymienionych w ust. 1. 


Rozdział III
Realizacja Abonamentu Filatelistycznego


§ 7

1. Wysyłka abonamentu filatelistycznego następuje w czterech etapach kwartalnych, po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w odniesieniu do walorów filatelistycznych wyemitowanych w danym kwartale. 

2. Realizacja abonamentu filatelistycznego za bieżący kwartał jest możliwa dopiero po całkowitym wykupieniu abonamentu filatelistycznego z kwartału poprzedniego. 

3. Nie później niż w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału sprzedający przekazuje abonentowi informacje dotyczące abonamentu filatelistycznego za dany kwartał. 

4. W szczególnych przypadkach niezawinionych przez sprzedającego termin realizacji abonamentu filatelistycznego może ulec opóźnieniu. Nowy termin podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach pocztowych oraz  na stronie internetowej https://sklep.poczta-polska.pl.  


§ 8

1. Opłaty za dostarczone abonentowi walory filatelistyczne ustalane są według następujących zasad:

 1. za abonament znaczków pocztowych niestemplowanych (grupa A) – opłata odpowiada wartości nominalnej otrzymanych znaczków; 
 2. za abonament znaczków stemplowanych (grupa E) – opłata odpowiada 60% wartości nominalnej znaczków niestemplowanych plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu odbioru abonamentu; 
 3. za abonament kopert pierwszego dnia obiegu (grupa S) – opłata ustalona na te wydawnictwa plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu odbioru abonamentu; 
 4. za abonament kartek pocztowych i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej (grupa C) – opłata ustalona na te wydawnictwa; 
 5. za abonament odbitek datowników okolicznościowych (grupa D) – opłata odpowiadająca wartości wydawnictw ostemplowanych tymi datownikami plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu odbioru abonamentu; 
 6. za abonament arkusików znaczków pocztowych niestemplowanych – opłata odpowiada wartości nominalnej znaczków pocztowych w arkusikach; 
 7. za abonament arkusików znaczków pocztowych stemplowanych – opłata odpowiada 60% wartości nominalnej znaczków pocztowych w arkusikach plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu odbioru abonamentu.  
2. Wartość nominalna znaczków pocztowych, których nominał określony jest w sposób inny niż za pomocą cyfr arabskich (beznominałowe), odpowiada opłacie za odpowiednią przesyłkę listową, wynikającą z Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w dniu wprowadzenia znaczka do obiegu. 

3. Zamówienia na odbitki datowników okolicznościowych realizowane są  z uwzględnieniem następujących zasad: 

 1. odbitki datowników okolicznościowych są zamieszczane na kartkach pocztowych z  nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kartkach pocztowych z naklejonym znaczkiem pocztowym oraz na kopertach z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o nominale odpowiadającym opłacie minimalnej za przesyłkę listową nierejestrowaną ekonomiczną w formacie S o masie do 500 g, według Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym; kartki pocztowe i koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej rozlicza się według ich ceny sprzedaży; 
 2. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się naklejanie na kartkach okolicznościowych znaczków o nominale innym niż określonym w pkt 1, o ile odpowiadają one tematycznie stosowanemu datownikowi okolicznościowemu. 


§ 9

Warunki realizacji zamówień umieszczone są na stronie Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. w zakładce „Dostawa i płatność”.  


§ 10

W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności sprzedający dokonuje wysyłki walorów filatelistycznych na adres wskazany przez abonenta.