Wyszukiwarka

Regulamin Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.

Obowiązuje od 08.07.2024


Rozdział I  Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.sklep.poczta-polska.pl.
2.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)    dostarczenie – proces zawierający przygotowanie, konfekcjonowanie i doręczenie (wydanie) towaru zamawiającemu; 
2)    konsument – osoba, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3)    kod pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy (PNA), składający się z pięciu cyfr, przedzielonych po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940), będący integralnym składnikiem adresu nadawcy i adresata przesyłki; zbiór kodów pocztowych publikowany jest w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych”, dostępnym w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej
www.poczta-polska.pl;
4)    prenumerata (prenumerata prasy) – przyjęcie za pośrednictwem strony Sklepu internetowego złożonego i opłaconego przez prenumeratora zamówienia oraz dostarczenie prenumeratorowi lub innej osobie przez niego wskazanej zaprenumerowanych egzemplarzy tytułów prasowych do określonego w zamówieniu miejsca na terenie RP;
5)    prenumerator – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która złożyła i opłaciła z góry zamówienie na prenumeratę za pośrednictwem strony Sklepu internetowego; 
6)    produkt – towar (rzecz, usługa) oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie;
7)    Sklep internetowy Poczty Polskiej S.A. (Sklep internetowy) – strona internetowa działająca pod adresem www.sklep.poczta-polska.pl, za pomocą której sprzedający przedstawia oferty towarów i usług oraz zawiera umowy;
8)    sprzedający – Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 964 140 000,00 złotych – w całości wpłacony, http://bip.poczta-polska.pl;
9)    umowa – umowa mająca za przedmiot sprzedaż towarów lub świadczenie usług, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy sprzedającym a zamawiającym;
10)    wartość brutto zamówienia – suma całkowitej ceny brutto produktów objętych jednym zamówieniem oraz kosztów dostarczenia;
11)    zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;
12)    zamówienie – oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
13)    zarejestrowany użytkownik – zamawiający, który korzysta ze Sklepu internetowego po uprzednim zalogowaniu.

§ 2.
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i wykonywania tych umów.
2.    Bieżący kontakt do sprzedającego dostępny jest na stronie Sklepu internetowego.
3.  Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umów oraz odpowiedzialności sprzedającego względem konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3.
1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest dysponowanie przez zamawiającego:
1)    urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet;
2)    poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
3)    aktywnym kontem poczty elektronicznej;
4)    oprogramowaniem umożliwiającym poprawne odczytanie plików w formacie PDF.
2. Ze Sklepu internetowego, jako zamawiający lub osoby działające w jego imieniu,  mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4.
1. Zamawiający może założyć konto (zarejestrować się) w Sklepie internetowym. Umożliwia ono komunikację sprzedającego z zamawiającym, możliwość zmiany danych kontaktowych, jak również uzyskiwanie informacji o dokonanych wcześniej zamówieniach i statusie zamówień aktualnych.
2.    Założenie konta:
1)    jest w pełni dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
2)    jest traktowane jako podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy jest złożenie zamówienia i podanie wszystkich danych wymienionych w § 6 ust. 5 pkt 4 Regulaminu.
4. Założenie konta jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Podczas zakładania konta należy podać następujące dane zamawiającego:
1)    login, którym będzie adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane informacje dotyczące realizacji zamówienia;
2)    imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę (pozostałe przypadki);
3)    adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (pozostałe przypadki): ulica, numer domu, numer lokalu, Pocztowy Numer Adresowy, miejscowość oraz kraj;
4)    Numer Identyfikacji Podatkowej lub numer nadany z tytułu rejestracji do podatku od wartości dodanej w kraju Unii Europejskiej (VAT-UE) lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim (obowiązkowe dla zamawiających niebędących konsumentami);
5)    numer telefonu;
6)    hasło do Sklepu internetowego.
5. Logowanie do konta zamawiającego w Sklepie internetowym następuje po podaniu loginu oraz hasła. Hasło można ustanowić samodzielnie i musi się składać z ciągu przynajmniej ośmiu wybranych znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło można zmienić w dowolnym momencie. Dla celów bezpieczeństwa rekomenduje się zmianę hasła co najmniej raz w miesiącu.
6. Każdy zamawiający, który założył konto w Sklepie internetowym, otrzymuje po zarejestrowaniu pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji.
7. Zamawiający posiadający konto w Sklepie internetowym może je usunąć, przesyłając wypełniony formularz usunięcia konta, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 5.
1. Administratorem danych osobowych  jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:  „Rozporządzenie RODO” - w celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, prowadzenia postępowań reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także - w przypadku wyrażenia przez zamawiającego zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – dane osobowe mogą być przetwarzane do celów:
1)    przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Poczty Polskiej S.A., w formie przesyłania newslettera Sklepu internetowego (zgodnie z regulaminem usługi Newsletter, który zamieszczony jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce Newsletter);
2)    udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane w formularzu kontaktowym;
3)    badania rynku pod kątem zachowania i preferencji zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., w trakcie realizacji czynności prowadzonych w ramach Sklepu internetowego;
4)    badania rynku pod kątem zachowania i preferencji zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach Sklepu internetowego.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usług określonych w Regulaminie. W przypadku zgód, o których mowa w ust. 3, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
7. Dane osobowe będą przechowywane:
1)    przez okres 5 lat w związku z założeniem konta na stronie: https://sklep.poczta-polska.pl, liczonych od dnia założenia konta, w przypadku niepodejmowania przez ten okres działań na koncie przez zarejestrowanego użytkownika;
2)    przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione w związku z realizacją usług, o których mowa w Regulaminie;
3)    do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez zamawiającego w celach określonych w ust. 3 pkt 1, 3 i 4;
4)    do momentu cofnięcia zgody lub przez dwa miesiące od udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego w celu określonym w ust. 3 pkt 2 przez formularz kontaktowy.
8. Cofnięcie zgody w celach określonych w ust. 3 następuje poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres sklep@poczta-polska.pl. Informacja taka musi zawierać dane osobowe tożsame z danymi podanymi przy wyrażeniu zgody, tj. imię i nazwisko, adres email oraz określenie, której zgody dotyczy cofnięcie (w przypadku braku takiego określenia, cofnięcie zgody będzie dotyczyło każdego celu).
9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, nieujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.


Rozdział II
Zasady sprzedaży produktów


§ 6.
 1. Sprzedający oferuje w Sklepie internetowym produkty stanowiące jego własność, jak również produkty, które sprzedaje w imieniu własnym, lecz na rachunek osób trzecich, w ramach stosunku prawnego komisu.
2. Zamówienia w Sklepie internetowym składać można przez całą dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego.
3. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez zamawiającego.
4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00 (czasu polskiego) oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.
5. Zamówienie składa się w następujący sposób:
1)    zamawiający dokonuje wyboru produktów, które zamierza nabyć, poprzez użycie funkcjonalności „Do koszyka” zamieszczonej obok wizerunku produktu;
2)    w trakcie wyboru produktów zamawiający ma przez cały czas możliwość uzyskania informacji o zakresie zamówienia, w tym wartości brutto zamówienia, używając funkcjonalności „Twój koszyk”;
3)    po zakończeniu wybierania produktów zamawiający w oknie „Twój koszyk” dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy produktów poprzez użycie funkcjonalności „Zamawiam”;
4)    zamawiający dokonuje wyboru sposobu dostarczenia, sposobu płatności oraz wprowadza (lub edytuje) dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia:
a)    nazwisko i imię albo nazwa,
b)    adres do dostarczenia,
c)    adres poczty elektronicznej do kontaktu,
d)    numer telefonu do kontaktu;
5)    w oknie „Twój koszyk” znajduje się zestawienie wszystkich produktów, które zamawiający zamierza nabyć w ramach zamówienia, wraz z ich jednostkowymi cenami brutto oraz kosztami dostarczenia, a także wartością brutto całego zamówienia wskazaną w rubryce „Suma”;
6)    przed złożeniem zamówienia zamawiający składa oświadczenia o:
a)    zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu internetowego w jego aktualnej wersji, zamieszczonej w Sklepie internetowym w zakładce „Regulamin”, i o jego akceptacji,
b)    jeżeli jest osobą fizyczną – o tym, czy zawiera umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, zaznaczając stosowne opcje w Sklepie internetowym.
7. Złożenie Zamówienia następuje po użyciu funkcjonalności „Zamawiam i płacę”; użycie tej funkcjonalności oznacza zawarcie umowy.

§ 7.
1. Kontakt do Biura Obsługi Klienta Sklepu internetowego:
1)    (+48) 43 842 06 01 (z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych - opłata według cennika operatora); lub
2)    sklep@poczta-polska.pl.
2.    Kontakt w przypadku usługi MójZNACZEK: personalizacja@poczta-polska.pl.

§ 8.
1. Przyjęcie zmówienia złożonego drogą elektroniczną jest potwierdzane przez sprzedającego niezwłocznie pocztą elektroniczną w czasie nieprzekraczającym 20 minut. Jednocześnie z potwierdzeniem sprzedający przesyła zamawiającemu podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem nabywanych produktów, ich cen jednostkowych, kosztu dostarczenia oraz wartości brutto zamówienia, a także pełne dane adresowe i kontaktowe sprzedającego.
2. Zamawiający może dokonać płatności z góry:
1)    online poprzez bramkę płatności dostępną w Sklepie internetowym;
2)    kartą płatniczą poprzez bramkę płatności dostępną w Sklepie internetowym; akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
3. Możliwe sposoby płatności i warunki realizacji zamówienia zamieszczone są w Sklepie internetowym w zakładce „Dostawa i płatność”.
4. Sprzedający, z tytułu zrealizowanego dostarczenia produktów lub otrzymania zapłaty „z góry”, wystawia na rzecz zamawiającego fakturę/paragon fiskalny. Sprzedający przyjmuje płatności w złotych polskich (PLN). W przypadku sprzedaży zagranicznej faktury wystawiane są w języku angielskim. Faktura doręczana jest zamawiającemu pocztą elektroniczną. Jeżeli zamawiający jest konsumentem, sprzedający doręcza potwierdzenie warunków zawartej umowy w osobnym dokumencie „Informacje dla konsumenta”. Dokument ten zawiera informacje, których przekazanie jest wymagane prawem, w tym formularz odstąpienia od umowy.

§ 9.
1.  Wysłanie produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych po dniu uznania rachunku bankowego sprzedającego kwotą odpowiadającą wartości brutto zamówienia.
2. Niezwłocznie po przygotowaniu produktów do dostarczenia sprzedający przesyła zamawiającemu pocztą elektroniczną informację o szczegółach zamówienia.
3. Zamówione produkty wydawane są za pokwitowaniem odbioru.
4. W przypadku, gdy próba wydania zamówionych produktów okaże się nieskuteczna, zamówione produkty będą pozostawione do odbioru przez zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego umocowaną w placówce pocztowej sprzedającego na okres 7 dni od dnia zawiadomienia o tym fakcie, przesłanego zamawiającemu pocztą elektroniczną. Dodatkowo sprzedający dołoży starań, by umieścić treść zawiadomienia w skrzynce pocztowej albo w drzwiach lub bramie posesji, dokąd zamówione produkty miały zostać dostarczone.
5. W przypadku niepodjęcia zamówionych produktów w wyznaczonym terminie albo odmowy odbioru zamówionych produktów, są one zwracane do magazynu sprzedającego, a zamawiający otrzymuje zwrot kosztów za nieodebrane produkty.
6. Warunki dostarczenia zamówienia umieszczone są w Sklepie internetowym w zakładce „Dostawa i płatność”.

§ 10.
1. Sprzedający zapewnia, że produkt sprzedany zamawiającemu będzie wolny od wad. Sprzedający w stosunku do konsumentów jest odpowiedzialny za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia produktu zamawiającemu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów niezgodnych z zamówieniem lub niepełnowartościowych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłego dostępu do strony Sklepu internetowego spowodowanego działaniem siły wyższej oraz operatora telekomunikacyjnego.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez zarejestrowanego użytkownika danych lub szkody, które wystąpiły w wyniku nieprawidłowego działania lub działania urządzenia użytkownika, które nie posiadają oryginalnych aktualnych zabezpieczeń systemu.

§ 11.
1. Przepisy niniejszego paragrafu oraz § 12 Regulaminu stosuje się wyłącznie do zamawiających będących konsumentami.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. W celu odstąpienia od umowy zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu, a jeżeli produkt jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny również w  Sklepie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zamawiający może złożyć również drogą elektroniczną, przesyłając je na adres: sklep@poczta-polska.pl. W takim przypadku sprzedający niezwłocznie potwierdza zamawiającemu drogą elektroniczną odebranie oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem, na potwierdzenie czego zamawiający powinien posiadać stosowny dokument. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Adres, na który należy odesłać zwracany produkt, znajduje się w Sklepie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego sprzedający zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu wpłaconej kwoty za produkt objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów dostarczenia zamówionego produktu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli zamawiający wybrał sposób dostarczenia produktów inny, niż najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego dla danego zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w szczególności stanowiących różnicę pomiędzy wybraną a najtańszą opcją przesyłki. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył zamawiający, chyba że zamawiający uzgodni ze sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od zamawiającego do chwili otrzymania zwrotu produktów albo dostarczenia przez zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Na dokonany zwrot sprzedający wystawia fakturę korygującą.
7. Mimo odstąpienia od umowy zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości produktu.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, o ile załącznik do Regulaminu, który szczegółowo opisuje zasady sprzedaży produktu, nie stanowi inaczej: jeżeli produkty zostały wykonane na indywidualne zamówienie konsumenta i zgodnie z jego wytycznymi (towary personalizowane, np. usługa „MójZNACZEK”), produkty używane, produkty o krótkim terminie przydatności do użycia, produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu produktu, artykuły zapieczętowane lub sprzedawane w pakietach lub wielopakach, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez sprzedającego świadczenia, utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, tj. koszt odesłania produktu do sprzedawcy.

§ 12.
1. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona przez konsumenta w terminie dwóch lat od dostarczenia produktu. Reklamację zamawiający może złożyć na piśmie w dowolnej placówce pocztowej lub wysłać pocztą elektroniczną. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: usunięcia wady, wymiany produktu na wolny od wad, dostarczenia brakującego produktu, obniżenia ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Wzory dokumentów dotyczące składania reklamacji znajdują się na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
3. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji, w szczególności poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji brakujących danych lub produktu, który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Dostarczenie sprzedającemu produktu na warunkach określonych w niniejszym ustępie następuje na koszt sprzedającego.
4. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w której otrzymał reklamację. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, sprzedający w zależności od żądania zamawiającego: obniża cenę, usuwa wady produktu, dostarcza zamawiającemu pełnowartościowy produkt bądź brakujący produkt albo zwraca zamawiającemu równowartość produktu. Zwrot należnej kwoty, w tym różnicy wynikającej z obniżenia ceny, następuje przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedający wystawia zamawiającemu fakturę korygującą.
7. Jeżeli reklamacja nie została uznana za uzasadnioną, zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
1)    skierować sprawę do stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej;
2)    zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą zamawiającego i sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, sprzedający informuje zamawiającego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między zamawiającym a sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
9. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, służącej ułatwieniu polubownego rozwiązywania sporów, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr. Warunki i tryb rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR określają przepisy odrębne.

§ 13.
1. W przypadku zamawiających niebędących konsumentami:
1)    sprzedający odpowiada jedynie za rzeczywistą szkodę, a nadto jedynie w granicach wartości brutto zamówienia;
2)    w przypadku niezgodności produktu z umową zamawiający ma prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad;
3)    prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany produktu wygasa, jeżeli zamawiający nie zbadał produktu bezpośrednio po jego doręczeniu w obecności doręczyciela i nie powiadomił sprzedającego pocztą elektroniczną tego samego dnia o wadzie wraz z jej opisem;
4)    z zastrzeżeniem powyższego stosuje się § 12 ust. 1-4 i ust. 7-8, z tym, że termin do wniesienia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia produktu;
5)    w razie uznania reklamacji za uzasadnioną sprzedający niezwłocznie informuje o tym zamawiającego i dostarcza mu pełnowartościowy produkt, a w razie braku takiej możliwości dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej wartości brutto zamówienia.

§ 14.
1. Zarejestrowany użytkownik, akceptując Regulamin na stronie Sklepu internetowego, oświadcza, iż zapoznał się z Polityką prywatności dostępną na tej stronie oraz Regulaminem i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Załączniki do Regulaminu: