Wyszukiwarka

Zasady sprzedaży prasy w prenumeracie za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. 


 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Zasady sprzedaży prasy w prenumeracie za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., zwane dalej „Zasadami”, określają zasady sprzedaży prasy w prenumeracie,
za pośrednictwem strony sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym: www.sklep.poczta-polska.pl, przez Pocztę Polską S.A., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000334972, REGON 010684960, kapitał zakładowy 964 140 000,00 zł w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13.   
2. Zawarcie umowy o sprzedaż prasy w prenumeracie następuje poprzez przyjęcie przez Pocztę Polską S.A. złożonego przez prenumeratora zamówienia prenumeraty i uiszczeniu przez prenumeratora przedpłaty. Poczta Polska S.A. dostarcza prenumeratorowi lub innej osobie przez niego wskazanej zaprenumerowane egzemplarze tytułów prasowych, w sposób określony
w § 10 i podany przez prenumeratora w zamówieniu.
3. Szczególne zasady dotyczące zawierania umów o prenumeratę przez prenumeratorów będących konsumentami a zawierających umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. uregulowane są w Rozdziale II.
4. Pod pojęciem konsumenta należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. oraz w niniejszych Zasadach znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Do celów związanych z realizacją prenumeraty kontakt z Pocztą Polską S.A. możliwy jest:
1)     pod adresem e-mail: sklep@poczta-polska.pl;
2)     pod adresem pocztowym: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa;
3)        pod numerami telefonów:
a)    801 333 444 – dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych (opłata jak za połączenie lokalne,    wg cennika operatora),
b)    (+48) 43 842 06 00 – dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy
(opłata wg cennika operatora).

§ 2.
1. Sprzedaż prasy w prenumeracie za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. prowadzona jest na obszarze całego kraju (prenumerata centralna) oraz na jej ograniczonym obszarze (prenumerata lokalna), w oparciu o umowy z wydawcami, zawierane przez Pocztę Polską S.A.
2. Informacje dotyczące prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. sprzedaży prasy w prenumeracie za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. odnośnie dostępnego w danym okresie katalogu tytułów prasowych oraz zasad sprzedaży prenumeraty zamieszczone są na stronie Sklepu internetowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań.
3. Poczta Polska S.A. ma obowiązek dostarczać egzemplarze prasy bez wad i uszkodzeń.

§ 3.
1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail:
inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w Regulaminie Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO,
są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

§ 4.
1. Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kalendarzowe w danym roku: kwartał, półrocze, trzy kwartały i rok, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W prenumeracie lokalnej dopuszcza się inne niż wymienione w ust. 1 okresy, na które przyjmowane są zamówienia i przedpłaty, np. miesiąc, dwa miesiące.
3. Prenumerata rozpoczyna się od pierwszego numeru dotyczącego danego okresu,
zgodnie z datą wydawniczą, i obejmuje wszystkie wydania zaprenumerowanego tytułu prasowego, zgodnie z dokonaną przedpłatą na wybrane okresy, o których mowa w ust. 1 i 2.
        4. Okres prenumeraty, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1-3 powyżej, jest określony każdorazowo w zamówieniu.

§ 5.
1. Zamówienia na prenumeratę prasy przyjmowane są drogą elektroniczną
z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną jest potwierdzenie przez prenumeratora, poprzez zaznaczenie opcji w trakcie składania zamówienia z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., że Regulamin Sklepu internetowego został mu udostępniony i że akceptuje on jego treść. Prenumerator ma prawo zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego oraz niniejszymi Zasadami przed złożeniem zamówienia.
3. Umowa o prenumeratę zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia pod warunkiem,
że prenumerator uiści przedpłatę w terminie do 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia.

§ 6.
1. Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę centralną, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., przyjmowane są do:
1)         25 listopada – w przypadku prenumeraty realizowanej od 1 stycznia następnego roku;
2)         25 lutego – w przypadku prenumeraty realizowanej od 1 kwietnia danego roku;
3)         25 maja – w przypadku prenumeraty realizowanej od 1 lipca danego roku;
4)         25 sierpnia – w przypadku prenumeraty realizowanej od 1 października danego roku.   
2. Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę lokalną, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, przyjmowane są do 15–go dnia miesiąca na prenumeratę realizowaną
od 1–go dnia następnego miesiąca.

§ 7.
1. Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi cennikami,  dostępnymi na stronie Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. dla prenumeratora
w okresach przyjmowania zamówień.
2. Cena prenumeraty wskazana w zamówieniu stanowi całkowity koszt prenumeratora, związany z umową. Prenumerator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności doręczenia i obsługi.
3. Zmiany cen prasy w prenumeracie, wprowadzone przez wydawców, nie dotyczą prenumeratorów, których wcześniej opłacona prenumerata jest w trakcie realizacji.
Prenumeratorzy nie wnoszą z tego tytułu żadnych dopłat.

§ 8.
1. Przedpłaty na prenumeratę prasy przyjmowane są w formie bezgotówkowej
(elektroniczne instrumenty płatnicze dopuszczone przez Pocztę Polską S.A.).
2. W przypadku płatności za zamówienia składane drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. w formie bezgotówkowej (za wyjątkiem przelewu na rachunek) oraz przelewem online opłata jest pobierana bezpośrednio przy składaniu zamówienia.
3. Prenumeratorzy składający zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu internetowego  przedpłatę przelewem za prasę w prenumeracie wnoszą bezpośrednio na wskazany na stronie internetowej rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Warunkiem zrealizowania zamówienia opłaconego w formie bezgotówkowej, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, jest wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A., o którym mowa w ust. 3, w terminach określonych w § 6.

§ 9.
Prenumeratorzy zawierający umowę o prenumeratę otrzymują:
1)    potwierdzenie zamówienia na prenumeratę – dotyczy przedpłat dokonanych przelewem online lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym dopuszczonym przez Pocztę Polską S.A.;
2)    fakturę – dotyczy przedpłat przyjętych od prenumeratorów będących przedsiębiorcami,
tj. będących podatnikami podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku
o podobnym charakterze, osób prawnych niebędących podatnikami VAT oraz innych prenumeratorów, którzy zgłosili chęć otrzymywania faktury.

§ 10.
Zaprenumerowane egzemplarze prasy Poczta Polska S.A. dostarcza do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanego przez prenumeratora w zamówieniu, w tym do skrytek pocztowych, bez pobierania z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

§ 11.
W przypadku, gdy kształt lub wymiary egzemplarza prasy:
1)       uniemożliwiają jego umieszczenie w oddawczej skrzynce pocztowej;
2)     mogą spowodować jego uszkodzenie w trakcie umieszczania w oddawczej skrzynce           pocztowej
 - Poczta Polska S.A. pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienie o próbie dostarczenia (awizo), wraz z informacją o terminie odbioru (maksymalnie 14 dni) i adresie placówki pocztowej, w której egzemplarz jest przechowywany i możliwy do odbioru przez prenumeratora lub osobę przez niego wskazaną, zgodnie z § 1 ust. 2.

§ 12.
Poczta Polska S.A. dostarcza egzemplarze prasy w następujących terminach:
1)     w przypadku dzienników, których data wydawnicza nie przypada w sobotę lub dzień              ustawowo wolny od pracy – w terminie zgodnym z datą wydawniczą;
2)     w przypadku dzienników, których data wydawnicza przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym
od pracy;
3)     w przypadku czasopism – do 4 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania nakładu
od wydawcy.
      
§ 13.
1. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży prasy w prenumeracie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej sprzedaży powstało z winy Poczty Polskiej S.A.
2. Sprzedaż prasy w prenumeracie uważa się za niewykonaną, jeżeli zaprenumerowana prasa nie została dostarczona w terminach określonych w § 12.
3. Sprzedaż prasy w prenumeracie uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli zaprenumerowane egzemplarze prasy zostały dostarczone uszkodzone lub niekompletne.
       
§ 14.
1. W przypadku niewykonania sprzedaży prasy w prenumeracie, o którym mowa
w § 13 ust. 2, prenumerator ma prawo do zwrotu wpłaconej należności, a prenumerator będący konsumentem może dodatkowo dochodzić swoich roszczeń do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w trybie określonym w § 15 ust. 7. Jeżeli sprzedaż nie została wykonana w części,
prawo do zwrotu należności i naprawienia szkody przysługuje w odniesieniu do tej części.
2. W przypadku nienależytego wykonania sprzedaży prasy w prenumeracie, o którym mowa
w § 13 ust. 3, prenumerator ma prawo do zwrotu części wpłaconej należności proporcjonalnie
do nienależycie zrealizowanej sprzedaży, a prenumerator będący konsumentem może dodatkowo dochodzić swoich roszczeń do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w trybie określonym
w § 15 ust. 7.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania w całości lub części zamówienia z winy dostawcy prasy, a w szczególności w sytuacji zaprzestania wydawania danego tytułu prasowego przez wydawcę lub zmniejszenia częstotliwości jego ukazywania się, prenumeratorowi przysługuje zwrot całości lub odpowiednio proporcjonalnej części niezrealizowanej przedpłaty.
4. Rezygnacja prenumeratora z zaprenumerowanych egzemplarzy prasy w trakcie trwania prenumeraty nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy prenumerator odstąpi od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej, na zasadach określonych w Rozdziale II.
5. Zwrot należności następuje w formie bezgotówkowej na wskazany przez prenumeratora numer rachunku bankowego.
      
§ 15.
1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży prasy
 w prenumeracie za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. prenumerator może złożyć pocztą elektroniczną z adresu mailowego wskazanego przy składaniu zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, prenumeratorowi przysługuje zwrot równowartości niedostarczonych egzemplarzy, uszkodzonych lub niekompletnych egzemplarzy (według cen, po jakich dokonano przedpłaty na dany tytuł prasowy) lub doręczenie brakujących numerów, w razie ich dostępności i wyrażenia odpowiedniej zgody przez reklamującego.
3. Kierownik placówki pocztowej właściwej dla miejsca dostarczenia prenumeraty zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
jej złożenia. Odpowiedzi udziela się na piśmie.
4. Prenumerator może odwołać się od udzielonej odpowiedzi na reklamację przez kierownika placówki pocztowej, o której mowa w ust. 3, do Dyrektora komórki organizacyjnej w Centrali Poczty Polskiej S.A., wskazanej w odpowiedzi na reklamację, mającej kompetencje w zakresie reklamacji prenumeraty, na adres określony w § 1 ust. 6 pkt 2, na piśmie, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia odpowiedzi w przedmiocie reklamacji.
5. Dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4, udziela odpowiedzi na odwołanie
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na odwołanie kończy postępowanie reklamacyjne.
6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, konsumentowi przysługuje możliwość:
1)         wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym;
2)         dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed właściwym miejscowo wojewódzkim inspektorem inspekcji handlowej;
3)         dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej.
7. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko
za obopólną zgodą konsumenta i Poczty Polskiej S.A. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania tego rodzaju sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
8. W przypadku odmowy uznania w całości lub w części reklamacji złożonej przez konsumenta Poczta Polska S.A. – w odpowiedzi na reklamację, jak i odpowiedzi na odwołanie - informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
9. Zwrot, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji.

§ 16.
1. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie egzemplarzy prasy w przypadku:
1)         podania w zamówieniu prenumeraty błędnego adresu dostarczenia egzemplarzy prasy;
2)         niepowiadomienia właściwej dla miejsca dostarczenia egzemplarzy prasy placówki pocztowej o zmianie adresu lub nowym miejscu, pod który należy doręczać zaprenumerowaną prasę;
3)         niewłaściwego zabezpieczenia oddawczej skrzynki pocztowej;
4)         działania siły wyższej;
5)         działania organu władzy publicznej.Rozdział II 
Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych przez prenumeratora będącego konsumentem za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.


§ 17.
Postanowienia Rozdziału II mają zastosowanie do umów o prenumeratę zawieranych przez prenumeratorów będących konsumentami, za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. Postanowienia ogólne mają zastosowanie, o ile postanowienia Rozdziału II nie stanowią inaczej.

§ 18.
1. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. prenumerator dokonuje wyboru poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji przy użyciu funkcjonalności „do koszyka”. Następnie, w oknie zamówienia, prenumerator zapoznaje się
z treścią przygotowywanego zamówienia, a także treścią wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych i treścią Regulaminu Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. Akceptacja tych treści jest niezbędna do złożenia zamówienia.
2. Zamówienie zostaje złożone poprzez użycie funkcji „zamawiam i płacę”. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zostaje ono przyjęte, co zostaje potwierdzone stosowną informacją na stronie Sklepu internetowego.
3. Po złożeniu zamówienia Poczta Polska S.A. przesyła prenumeratorowi wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

§ 19.
1. Prenumerator, o którym mowa w § 17, może odstąpić od umowy o prenumeratę,
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu pierwszego egzemplarza prasy w ramach danej umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu prenumerator składa na piśmie, na adres określony
w § 1 ust. 6 pkt 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. W celu odstąpienia od umowy prenumerator może korzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.

§ 20.
1. Poczta Polska S.A. niezwłocznie potwierdza prenumeratorowi na piśmie (w tym także wysłane pocztą elektroniczną) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy prenumerator ma obowiązek zwrócić Poczcie Polskiej S.A. wszystkie egzemplarze prasy dostarczone mu w ramach umowy,
 od której odstąpił, na adres określony w § 1 ust. 6 pkt 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie egzemplarzy prasy przed upływem tego terminu. Koszty zwrotu ponosi prenumerator.
3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia prenumeratora o odstąpieniu od umowy, Poczta Polska S.A. zwraca prenumeratorowi kwotę przedpłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył prenumerator,
chyba że prenumerator wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Poczta Polska S.A. wstrzyma się ze zwrotem przedpłaty do chwili otrzymania
od prenumeratora wszystkich egzemplarzy prasy, o których mowa w ust. 2, lub dostarczenia przez prenumeratora dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Prenumerator ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości egzemplarzy prasy, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości egzemplarzy prasy.

§ 21.
W celu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich przy zawarciu umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., prenumerator ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu
za pośrednictwem tej platformy internetowej możliwe jest na zasadach wskazanych
pod wymienionym adresem oraz za obopólną zgodą Poczty Polskiej S.A. i prenumeratora.